Wat kan ik op tabblad 'UWV' invoeren?

Gegevens partner
In dit gedeelte van het scherm kan de naam en eventuele titel van de partner van de werknemer ingevoerd worden.

Inkomenscode

Hier dient de inkomenscode van de werknemer ingegeven te worden. Standaard staat deze op: 15 - Loon niet onder te brengen onder 11 tot en met 14 of 17.

De volgende mogelijkheden kunnen geselecteerd worden:

Geen inkomenscode van toepassing

11 – Loon ambtenaren in de zin van de Ambtenarenwet 1929
13 – Loon directeuren van een NV/BV, wel verzekerd voor werknemersverzekeringen
15 – Loon niet onder te brengen onder 11 tot en met 14 of 17
17 – Loon directeur-grootaandeelhouder van een NV/BV, niet verzekerd voor werknemersverzekeringen
18 – Wachtgeld van een overheidsinstelling
22 – Uitkeringen in het kader van de Algemene Ouderdomswet (AOW)
23 – Oorlogs- en verzetspensioenen
24 – Uitkeringen in het kader van de Algemene Nabestaanden Wet (ANW)
31 – Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet
32 – Uitkering in het kader van de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
33 – Uitkeringen in het kader van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW)
34 – Uitkeringen in het kader van de Wet Inkomensvoorziening Ouderen (IOAW)
35 – Vervolguitkeringen in het kader van de nieuwe Werkloosheidswet (nWW)
36 – Uitkering in het kader van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ)
37 – Wet werk en ondersteuning jonggehandicapten (Wajong)
38 – Samenloop (gelijktijdig of volgtijdelijk) van uitkeringen van Wajong met Waz,WAO/IVA of WGA
39 – Uitkering in het kader van de Regeling Inkomensvoorziening volledige arbeidsongeschikten (IVA)
40 – Uitkering in het kader van de Regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA)
42 – Uitkeringen in het kader van het bijstandsbesluit zelfstandigen (Bbz)
43 – Uitkeringen in het kader van de Wet Werk en Bijstand (WWB)
45 – Uitkeringen in het kader van de Wet Inkomensvoorziening zelfstandigen (IOAZ)
46 – Uitkering uit hoofde van de Toeslagenwet
50 – Uitkeringen in het kader van de overige sociale verzekeringwetten
52 – Uitkeringen in het kader van de Wet Inkomensvoorziening Oudere Werklozen (IOW)
54 – Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 2017 61 jaar of ouder is.
55 – Uitkering in het kader van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (Appa).
56 – Ouderdomspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
57 – Nabestaandenpensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
58 – Arbeidsongeschiktheidspensioen dat via de werkgever is opgebouwd.
59 – Lijfrenten die zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
60 – Lijfrenten die niet zijn afgesloten in het kader van een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst.
61 – Aanvulling van de werkgever aan een werknemer op een uitkering werknemersverzekeringen, terwijl de dienstbetrekking is beëindigd.
62 – Ontslagvergoeding/ transitievergoeding.
63 – Overige, niet hiervoor aangegeven pensioenen of samenloop van meerdere pensioenen/lijfrenten (al dan niet hiervoor aangegeven) of een betaling op grond van een afspraak na einde dienstbetrekking.

 

Afwijkend adres bevolkingsregister
Indien het opgegeven adres afwijkt van het adres uit het bevolkingsregister, kan in dit gedeelte het adres uit het bevolkingsregister worden ingegeven.

Verzekeringsgegevens
Familie van de eigenaar
Indien van belang kan aangegeven worden of de betreffende werknemer familie van de eigenaar is. U dient zelf de SV premies uit te schakelen op het tabblad 'Premies' die van toepassing zijn.

Vorige eigenaar
Indien van belang kan aangegeven worden of de betreffende werknemer de vorige eigenaar is. U dient zelf de SV premies uit te schakelen op het tabblad 'Premies' die van toepassing zijn.

Premievrijstelling Marginale Arbeid (PMA)
Wanneer de werknemer onder deze regeling valt, kan dit hier worden aangevinkt.

Oproep / invalkracht zonder / met verplichting
Wanneer de werknemer een oproep- of invalkracht is moet u de juiste selectie maken. Het betreft hier de verplichting om gehoor te geven aan een oproep. Is de werknemer niet verplicht om bij oproep gehoor te geven aan het verzoek, dan moet oproep / invalkracht zonder verplichting worden geselecteerd.

Functiegegevens
Uitzend personeel
Dit veld is beschikbaar in de uitzendmodule. Stel hier het juiste soort personeel voor een correcte verwerking van de loonberekening. U kunt een keuze maken uit de volgende opties: 

  • Vaste medewerkers uitzendbureaus
  • Uitzendkrachten
  • Uitzendkrachten - in de bouw
  • Gedetacheerde werknemers

Arbeidsverhouding
Kies de betreffende arbeidsverhouding.

Soort contract
Geef aan of de werknemer een contract voor bepaalde tijd langer of korter dan 1 jaar heeft, of dat de werknemer een contract heeft voor onbepaalde tijd.

CAO code
Kies de CAO code die van toepassing is. Via menu 'Bulk' kan de CAO code ook voor meerdere werknemers tegelijk worden gezet.

Premiegroep
In een aantal gevallen moet voor de bepaling van de Sectorfonds-premie aangegeven wat het soort personeel is. Dit geldt onder andere voor de sectoren agrarisch, culturele instellingen en uitzend.

Let op: Wat u hier selecteert heeft invloed op de premiebepaling van het Sectorfonds!! Wanneer niet van toepassing is gekozen, zal de berekening niet kunnen worden uitgevoerd. U krijgt hiervan dan een mededeling bij de berekening.

Als soort personeel kort of lang personeel betreft is de instelling afhankelijk van hetgeen bij soort contract is geselecteerd. Hier kan echter wel weer van afgeweken worden indien gewenst.

Functie-code
Dit veld is bijvoorbeeld verplicht als u inzend naar pensioenfonds APG schoonmaak en bouw.

Functie omschrijving
In dit veld dient het beroep van de betreffende werknemer ingegeven te worden, dit gegeven zal o.a. worden meegenomen op: 

  • De voorbedrukte loonstrook
  • De melding sociale verzekeringen
  • Stamgegevens werknemer

Pensioennummer
Hier kan een pensioennummer worden ingegeven. Indien dit van belang is voor een bepaalde aangifte wordt het doorgegeven. Ook wordt het pensioennummer op de loonstrook weergegeven.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

Opmerkingen

0 opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.